SERVIS I JAMSTVO

JAMSTVENI UVJETI

Svi električni aparati u WOWSHOP internet trgovini imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a ovisno o proizvođaču jamstvo može biti i dulje. Jamstveni list isporučuje se kupcu zajedno s proizvodom. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda.

WOW d.o.o. (WOWSHOP) jamči da će proizvod, ako ga pravilno koristite, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati, te se obavezuje da će na Vaš zahtjev, ako bude predočeno u jamstvenom roku, o vlastitom trošku ukloniti u svojim prostorijama, kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji bi nastali prilikom uporabe u vremenu trajanja jamstvenog roka. Ukoliko u razumnom roku po prijemu proizvod na servis ne bude otklonjen kvar, obavezujemo se da ćemo proizvod zamijeniti novim istim ili zamjenskim modelom istih ili boljih karakteristika. 

JAMSTVO NE VRIJEDI:

 • Ako se kupac nije pridržavao uputa za uporabu proizvoda
 • Ako je proizvod bio otvaran. Modificiran ili popravljan od strane neovlaštene osobe ili kupca
 • Ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom
 • Ako su u proizvod ugrađeni neoriginalni dijelovi
 • Ako su na unutarnjem i/ili vanjskom dijelu proizvoda vidljiva mehanička oštećenja kao što su lom, pad, savijanja
 • Za oštećenja uzrokovana hakiranjem, piratskim dobivanjem pristupa, virusima ili drugim zlonamjernim softverom
 • Za oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini ili špeni
 • Za oštećenje uzrokovano transportom nakon isporuke
 • Ako je serijski ili IMEI broj proizvoda uklonjen, oštećen ili izmijenjen
 • Ako je instaliran neoriginalni softver
 • Za rad instaliranih aplikacija drugih proizvođača
 • Za kvarove ili poteškoće nastale korištenjem aplikacija drugih proizvođača
 • Za kravarove nastale zbog neprimjerene radne okoline
 • Za oštećenja izazvana višom silom i ratom
 • Za kvarove nastale zbog izhabanosti
 • Za kvarove nastale zbog neispravne strujne mreže i groma
 • Ako je uređaj poslan u servis u neprimjerenoj ambalaži koja ne štiti uređaj od oštećenja
 • Ako je jamstveni list nepravilno ispunjen, ako je na njemu nešto ispravljano ili jamstveni list kopiran

Zahtijev za reklmaciju možete poslati na e-mail: [email protected].   

Prilikom vraćanja neispravne robe potrebno je obavezno priložiti račun-jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju, pribor i ambalažu . Kupac je odgovoran za adekvatno pripremu/pakiranje proizvoda za slanje, kako bi se spriječila moguća nastala oštećenja u transportu.

PRAVO PO MATERIJALNIM NEDOSTACIMA

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakona o obveznim odnosima.

SERVISNA PROCEDURA KORACI

 1. Potrebno je podnijeti zahtjev za reklamacijom, koji možete poslati na e-mail: [email protected]
 2. Priprema proizvoda za slanje: potrebno je proizvod spakirati u ambalažu sa svim priborom, opisom kvara, te jamstvenim listom / računom. Molimo Vas da proizvod sa ambalažom stavite u dodatnu transportnu kutiju i spakirate, radi izbjegavanja mogućeg oštećenja u transportu. 
 3. Adresa dostave (slanja): WOW d.o.o., Marina Držića 2, 42000 Varaždin
 4. Paket se dostavlja u naš servis i radi se dijagnostika. U slučaju da proizvod ne podliježe jamstvenim uvjetima (mehanička oštećenja,..) o istom Vas obavještavamo putem e-maila.
 5. Započinje otklanjanje kvara tj. popravak proizvoda, nakon završetka istog obavijestiti ćemo Vas putem e-maila
 6. Slanje proizvoda prema Vama 

SERVISNI CENTAR

Adresa: WOW d.o.o.- Servis, Marina Držića 2, 42000 Varaždin

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 8:00 – 16:00

E-mail: [email protected] 

Tel:       +385 42 555 282