0 artikala

Prigovor, povrat, zamjena

PISANI PRIGOVORI, POVRAT, ZAMJENA

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14., 110/15. i 14/19. trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te na njih odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača NN.41/14.,110/15. i 14/19. obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda mogu dostaviti osobno u našim poslovnim prostorijama, te ćemo bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak istog, ili  u pisanom obliku putem pošte na adresu:

WOW d.o.o.
Marina Držića 2
42000 Varaždin
ili
na e-mail adresu: prodaja@wowshop.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Potrošač:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora:

WOW prihvatiti će povrat  neispravne robe  ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak popravka proizvoda ili zamjene novim proizvodom u određenim slučajevima u cijelosti snosi WOW d.o.o..

RJEŠAVANJE SPOROVA :

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Na uvjete poslovanja i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/18, 29/18).

Posjetom www.wowshop.hr Vi prihvaćate da je za ovdje navedene Uvjete korištenja mjerodavno nacionalno zakonodavstvo. Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz, ili biti u bilo kakvoj vezi s Vašim posjetom www.wowshop.hr ili proizvodima koje ste kupili putem www.wowshop.hr nadležan je stvarno nadležni sud u Varaždinu.

Pravila za upotrebu web stranice, modifikacije pravila i izdvojivost
Molimo Vas da pažljivo proučite naša ostala pravila i naputke, kao što su Pravila zaštite privatnosti koja su postavljena na ovoj stranici. Ova pravila su također na snazi tijekom Vašeg posjeta www.wowshop.hr .WOW d.o.o. zadržava pravo da vrši izmjene stranica, pravila i ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Ukoliko se bilo koji, ovdje navedeni uvjeti proglase nevažećim, nepostojećim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, takvi uvjeti će se proglasiti izdvojeni od ostalih i neće zahvatiti punovažnost i provedivost ostalih uvjeta.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta dostupna je na linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAVO NA JEDNOSTANI RASKID UGOVORA

Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti WOW o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (adresa WOW d.o.o., Marina Držića 2, 42000 Varaždin)  ili elektroničkom poštom (prodaja@wowshop.hr), u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Obrazac o jednostranom raskidu Ugovora možete skinuti s link OBRAZAC

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, WOW d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat novca koji je  primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada WOW roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.